Usnesení z konference kybernetické
bezpečnosti ze dne 22. 6. 2021
Účastníci workshopu v rámci Konference kybernetické bezpečnosti, konaného 22. 6.
2021, přijali následující usnesení:
1. Problematika kybernetické bezpečnosti je díky bezpečnostní situaci ve světě
stále naléhavější a potřeba řešit nedostatek odborníků v tomto oboru je stále
akutnější.
2. Domníváme se, že by kybernetická bezpečnost měla být vyučována na všech
základních a středních školách a na všech oborech formou modulu a nikoli
jako průřezové téma.
3. Investice do vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a jeho rozvoje by
mohla být skvělým příspěvkem do kolektivní bezpečnosti v rámci našich
spojenců, máme ambici stát se jednou z předních zemí v tomto oboru.
4. Díky i dnešní konferenci jsme si vyzkoušeli nutnost vzájemné spolupráce, jak
mezi studenty, pedagogy a řediteli na jednotlivých školách, tak spolupráce
mezi různými školami všech stupňů vzdělávání a odbornými pracovišti.
5. Velmi by prospělo profesionální zázemí, které by pomohlo vybudovat
komunitu všech lidí se zájmem o vzdělávání kybernetické bezpečnosti na
školách v ČR.
6. Pro vznik sjednocující tvůrčí komunity, která by vytvořila platformu pro sdílení
scénářů a komunikaci, je zapotřebí, aby státní správa a zřizovatelé uvolnili za
tímto účelem odpovídající finanční prostředky.
7. Tyto prostředky budou využity k následným aktivitám:
a. Dotvoření systémů pro výuku kybernetické bezpečnosti na školách.
b. Jejich správu, rozvoj a aktualizaci.
c. Zaškolení všech zainteresovaných pedagogů pro práci se systémy.
d. Podpora a pomoc jednotlivým školám.
e. Vytváření nových scénářů pro vyučování kybernetické bezpečnosti.
f. Podpora vzájemného sdílení scénářů.
g. Podpora vzniku komunit na jednotlivých školách a ve finále vznik jedné
velké komunity v rámci celé ČR.
Memorandum o spolupráci středních škol
zapojených či se zájmem o zapojení do
výuky kybernetické bezpečnosti 22.6.2021
Níže uvedené střední školy se domluvily na formě spolupráce v oblasti kybernetické
bezpečnosti. K tomuto memorandu se mohou připojit i školy, které na prvotním
setkání nebyly přítomné.
Cílem tohoto memoranda je propojovat školy, ředitele, učitele a studenty a to v
několika různých oblastech:
1. Vytváření samoučících se komunit zabývající se kybernetickou bezpečností.
2. Spolupráce při vytváření studijních materiálů a scénářů, sdílení příkladů dobré
praxe.
3. Organizování společných kempů, kde se studenti, pedagogové a ředitelé
jednotlivých škol poznají a naváží sociální vazby. Na těchto kempech budou
provozovány aktivity, které nutně nemusí souviset s kybernetickou
bezpečností.
4. Vytvoření společných soutěží, na jejichž přípravě a organizaci se budou z
velké části podílet studenti.
5. Pořádání hackathonů za účelem získání nových podnětů ke spolupráci, či
společným projektům.
6. Vytváření společných projektů, na kterých se budou podílet pracovní týmy
jednotlivých škol.
Považujeme za velmi důležité pro rozvoj jedince v oblasti kybernetické bezpečnosti
jeho zapojení do samoučící se tvůrčí komunity, která motivuje studenty i učitele k
rozvíjení jejich dalších dovedností a znalostí, i vzhledem k tomu, že kybernetická
bezpečnost je neskutečně široký a dynamicky rozvíjející se obor.